اطلاعات نشریه

نشریه
حسابرسان داخلی

تعداد مقالات
43

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز انجمن حسابرسان داخلی

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

به لطف ایزد یکتا و تلاش انجمن حسابرسان داخلی ایران و پس اخذ مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین مجله الکترونیکی در خصوص حرفه حسابرسی داخلی با عنوان "حسابرسان داخلی" در تاریخ 1393/02/18در ایران منتشر گردید. این مجله به صورت دوماهنامه می باشد و با توجه به نیاز جامعه حرفه ای کشور به مباحث حسابرسی داخلی و با رویکرد ارتقا سطح حرفه ای اعضا انجمن حسابرسان داخلی ایران از این پس تهیه و منتشر می گردد.
شماره های این دوماهنامه دارای بخش های ناب در خصوص حرفه حسابرسی داخلی شامل گزارش ها، اطلاعات بازار سرمایه ( بورس )، مقالات حسابرسی داخلی، بخش فراسوی مرزها و مآخذ شناسی است.