اطلاعات نشریه

نشریه
خردنامه

تعداد مقالات
77

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه
صاحب امتیاز:
دکتر کریم سلیمانی (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
مدیر مسئول:
محسن لطف‌آبادی (دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
سردبیر:
میلاد حیدری (دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
ویراستار فارسی:
مدرس سعیدی
ویراستار چکیده‌های انگلیسی:
سید رضا وسمه گر
صفحه آرا:
قاسم عریضی

آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.

پست الکترونیکی: Kheradnamehsbu89@yahoo.com