اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های منظر شهر

تعداد مقالات
43

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

درباره نشریه

دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی می پردازد. کلید واژه «منظر» (scape) به مثابه فصل مشترک طراحی منظر و طراحی شهری، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را دربر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


محورهای اصلی نشریه

ــ رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی

ــ دیالوگ تاریخی انسان و محیط طبیعی در تاریخ شهرسازی ایران و جهان

ــ ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری

ــ مطالعات تطبیقی منظر و تاریخ منظرسازی ایران و جهان در انواع سکونتگاهها

ــ منظر ایرانی و فرآیند شکل گیری و تحول آن در قرارگاه های شهری


موضوعات نشریه

ــ منظر تاریخی شهر

ــ تاریخ منظر و باغ ایرانی

ــ منظر فرهنگی و طبیعی

ــ منظر عینی و ذهنی

ــ سیمای شهر و منظر خیابان

ــ کیفیات بصری شهر

ــ پارک و فضای سبز شهر

ــ فضاهای باز شهری

ــ مطالعات تطبیقی منظر

ــ مورد پژوهی منظر

ــ مبانی نظری منظر