اطلاعات نشریه

نشریه
مهندسی مواد و فناوری های بدیع

تعداد مقالات
26

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

مدير مسئول: دکتر صديقه عباسی

سردبير: دکتر غلامرضا ابراهیمی

دبير اجرايی: مهندس مصطفی طهری