اطلاعات نشریه

نشریه
رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

تعداد مقالات
0

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی