اطلاعات نشریه

نشریه
پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

تعداد مقالات
72

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
محورهای پذیرش
یلد روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک،
روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی یادگیری، مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، توانبخشی، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط و ...