پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

تعداد کل مقالات : 72 مقاله

محورهای پذیرش
یلد روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک،
روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی یادگیری، مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، توانبخشی، علوم تربیتی و سایر گرایش مرتبط و ...

 


نشانی وبگاه:  www.ijndibs.com

نشانی پست الکترونیکی: info@ijndibs.com

تلفن تماس: 06153724498