اطلاعات نشریه

نشریه
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

تعداد مقالات
33

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

 

دو فصلنامه آسیب­ شناسی، مشاوره و غنی­ سازی خانواده

دو فصلنامه علمی- آموزشی مرکز خدمات روان­شناختی و مشاوره آرام

 

صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر ناصر یوسفی (دانشیارگروه مشاوره خانواده دانشگاه کردستان)

سردبير: دکتر ناصر يوسفي

مدیر داخلی: دکتر امید عیسی­ نژاد (استادیار  گروه مشاوره دانشگاه کردستان)

ویراستار فارسی: دکتر ناصر یوسفی

ويراستار چکيده انگليسی: دکتر سيد مهدی حسينی (استادیار گروه علوم ­تربیتی دانشگاه کردستان)

کارشناس اجرايی: غفّار نصیری­هانیس (دانشجوی دکترای تخصصی روان­شناسی دانشگاه لرستان)

کلثوم کریمی نژاد (ویراستار چیکده انگلیسی. دانشجوی دکترای مشاوره و خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز)