آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

تعداد کل مقالات : 33 مقاله


 

دو فصلنامه آسیب­ شناسی، مشاوره و غنی­ سازی خانواده

دو فصلنامه علمی- آموزشی مرکز خدمات روان­شناختی و مشاوره آرام

 

صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر ناصر یوسفی (دانشیارگروه مشاوره خانواده دانشگاه کردستان)

سردبير: دکتر ناصر يوسفي

مدیر داخلی: دکتر امید عیسی­ نژاد (استادیار  گروه مشاوره دانشگاه کردستان)

ویراستار فارسی: دکتر ناصر یوسفی

ويراستار چکيده انگليسی: دکتر سيد مهدی حسينی (استادیار گروه علوم ­تربیتی دانشگاه کردستان)

کارشناس اجرايی: غفّار نصیری­هانیس (دانشجوی دکترای تخصصی روان­شناسی دانشگاه لرستان)

کلثوم کریمی نژاد (ویراستار چیکده انگلیسی. دانشجوی دکترای مشاوره و خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز)

آدرس: سنندج، میدان آزادی (اقبال)، اول خیابان کشاورز (وکـــیل)، ساختمان بلوک متخصــصین، طبقه سوم، مرکز خدمات روان­شناسی و مشاوره آرام، دبیرخانه مجله. کدپستی 6617715175

 تلفاکس: 08733249195         

نشانی وب­سایت مجله: www.Fpcej.ir       

پست الکترونیکی:  FPCEJ2015@yahoo.com

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ معلم (سنندج)