اطلاعات نشریه

نشریه
زبان کاوی

تعداد مقالات
15

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
محورهای پذیرش مقالات مجله به شرح زیرمی باشند:
ــ زبانشناسی نقشگرا
ــ زبانشناسی شناختی
ــ زبانشناسی صورتگرا
ــ ساختواژه
ــ معناشناسی
ــ نحو و رده شناسی
ــ آواشناسی/ واج شناسی
ــ زبانشناسی اجتماعی
ــ گفتمان کاوی (انتقادی)
ــ روانشناسی زبان
ــ کاربردشناسی
ــ آموزش زبان فارسی
ــ زبانهای باستانی
ــ مطالعات تاریخی و تطبیقینشانی: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان شناسی
کدپستی: 1983969411
شمارۀ تماس: ۲۹۹۰۵۱۵۰
نشانی تارنگار: http://sbu-ling.blogfa.com
نشانی رایانامه: linguisticanalysis@sbu.ac.ir
پایگاه های نمایه کننده: پایگاه نشریات تخصصی دانشگاهی www.sciencejournals.ir
چاپ: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
بها: 30000 ریال 
شیوه نامۀ نگارش مقاله

- حوزه های کاری مجله شامل زبان شناسی نقش گرا، زبان شناسی شناختی، ساختواژه، نحو و رده شناسی، آواشناسی/ واج شناسی، زبان شناسی اجتماعی، گفتمان کاوی (انتقادی)، آموزش زبان فارسی، زبان های باستانی و مطالعات تاریخی و تطبیقی است. پذیرش مقاله در حوزه های نحو صورت گرا و گویش شناسی به صورت محدود انجام می شود.
- مقاله ها به زبان فارسی نوشته شود.
- مقاله باید دارای عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه و پیشینه، بحث و بررسی و نتیجه گیری به همراه فهرست کتاب نامه باشد.
- چکیده از 150 تا 200 واژه و تعداد کلیدواژه ها از 3 تا 5 باشد.
- نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و رایانامه (ایمیل) نویسنده(گان) همراه مقاله ذکر شود.
- برابر انگلیسی واژه ها و اصطلاح های فنی در متن و درون دوکمانک (پرانتز) نوشته شود.
- هنگام ارجاع به نویسندگان خارجی، نام آنها به فارسی نوشته شود و نه انگلیسی.
- نگارش چکیدۀ انگلیسی همراه مقاله ضروری است.
- مقاله در برنامۀ word با صفحۀ A4 و با حاشیه های بالا و پایین 5 سانتیمتر، چپ و راست 4 سانتی متر تنظیم شود.
- همۀ مقاله ها داوری شده و پذیرش و چاپ آنها منوط به تایید داوران است.
- در نگارش مقاله شیوه نامۀ فرهنگستان رعایت گردد و بخش های یک واژه با نیم فاصله از هم جدا شوند.
- مقاله با قلم Bmitra و با اندازۀ 13 نوشته شود و فاصلۀ میان خط ها 15/1 باشد. اندازۀ قلم عنوان مقاله 15 باشد. اندازۀ قلم چکیده و کلیدواژه ها 12 باشد. عناوین بخش های مقاله با قلم 13 پررنگ (Bold) نوشته شود.
- مجله آمادگی پذیرش مقاله های پژوهشی، مقاله های مروری، معرفی و نقد کتاب، و ترجمه و تلخیص را دارد. مقاله های پژوهشی نباید از 5000 واژه و 20 صفحه بیشتر باشند؛ مقاله های مروری نباید از 4000 واژه و 15 صفحه بیشتر باشند؛ معرفی و نقد کتاب نباید از 3000 واژه و 10 صفحه بیشتر باشد؛ ترجمه و تلخیص نباید از 2000 واژه و 8 صفحه بیشتر باشد.
- چنان چه به نام نویسنده ای در درون متن اشاره شده است، سال انتشار اثر در درون دوکمانک و درصورت تشخیص نویسنده، صفحه (های) موردنظر پس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.
- نقل قول‌های مستقیم بیش از سه سطر باید به‌صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم متن، ولی به اندازه‌ی ۱۲ نگاشته شده و در پایان آن نام نویسنده و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه، شمارۀ صفحه‌ای که از آن نقل‌شده نوشته شود.
- منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا (نخست فارسی و سپس لاتین) در پایان مقاله با ترتیب الفبایی به‌صورت زیر آورده شود.
ــ کتاب: نـام خـانوادگی نویسنده، نـام نـویسنده (سال انتشار). نام کتاب به‌صورت کج‌نویسی، محل نشر: نام ناشر.
ــ مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مجله به‌صورت کج‌نویسی، دوره یا سال، شمارۀ نشریه، شمارۀ صفحات.
ــ مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام ویراستار. نام مجموعه مقالات به‌صورت کج‌نویسی، محلّ نشر: نام ناشر، شمارۀ صفحات.
ــ اثر ترجمه‌شده: نـام خـانوادگی نـویسنده، نـام (سال انتشار). نام کتاب به‌صورت کج‌نویسی، نام مترجم، محلّ انتشار صورت ترجمه‌شدۀ اثر: نام ناشر.
ــ وبگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نـام نویسنده. عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به‌صورت کج‌نویسی، نشانی وبگاه اینترنتی.
- مقاله ها به نشانی linguisticanalysis@sbu.ac.ir ارسال گردد.
- شمارۀ تلفن دفتر مجله جهت تماس¬های ضروری 021۲۹۹۰۵۱۵۰ است.