زبان کاوی

زبان کاوی

تعداد کل مقالات : 15 مقاله

محورهای پذیرش مقالات مجله به شرح زیرمی باشند:
ــ زبانشناسی نقشگرا
ــ زبانشناسی شناختی
ــ زبانشناسی صورتگرا
ــ ساختواژه
ــ معناشناسی
ــ نحو و رده شناسی
ــ آواشناسی/ واج شناسی
ــ زبانشناسی اجتماعی
ــ گفتمان کاوی (انتقادی)
ــ روانشناسی زبان
ــ کاربردشناسی
ــ آموزش زبان فارسی
ــ زبانهای باستانی
ــ مطالعات تاریخی و تطبیقینشانی: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان شناسی
کدپستی: 1983969411
شمارۀ تماس: ۲۹۹۰۵۱۵۰
نشانی تارنگار: http://sbu-ling.blogfa.com
نشانی رایانامه: linguisticanalysis@sbu.ac.ir
پایگاه های نمایه کننده: پایگاه نشریات تخصصی دانشگاهی www.sciencejournals.ir
چاپ: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
بها: 30000 ریال 
شیوه نامۀ نگارش مقاله

- حوزه های کاری مجله شامل زبان شناسی نقش گرا، زبان شناسی شناختی، ساختواژه، نحو و رده شناسی، آواشناسی/ واج شناسی، زبان شناسی اجتماعی، گفتمان کاوی (انتقادی)، آموزش زبان فارسی، زبان های باستانی و مطالعات تاریخی و تطبیقی است. پذیرش مقاله در حوزه های نحو صورت گرا و گویش شناسی به صورت محدود انجام می شود.
- مقاله ها به زبان فارسی نوشته شود.
- مقاله باید دارای عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه و پیشینه، بحث و بررسی و نتیجه گیری به همراه فهرست کتاب نامه باشد.
- چکیده از 150 تا 200 واژه و تعداد کلیدواژه ها از 3 تا 5 باشد.
- نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و رایانامه (ایمیل) نویسنده(گان) همراه مقاله ذکر شود.
- برابر انگلیسی واژه ها و اصطلاح های فنی در متن و درون دوکمانک (پرانتز) نوشته شود.
- هنگام ارجاع به نویسندگان خارجی، نام آنها به فارسی نوشته شود و نه انگلیسی.
- نگارش چکیدۀ انگلیسی همراه مقاله ضروری است.
- مقاله در برنامۀ word با صفحۀ A4 و با حاشیه های بالا و پایین 5 سانتیمتر، چپ و راست 4 سانتی متر تنظیم شود.
- همۀ مقاله ها داوری شده و پذیرش و چاپ آنها منوط به تایید داوران است.
- در نگارش مقاله شیوه نامۀ فرهنگستان رعایت گردد و بخش های یک واژه با نیم فاصله از هم جدا شوند.
- مقاله با قلم Bmitra و با اندازۀ 13 نوشته شود و فاصلۀ میان خط ها 15/1 باشد. اندازۀ قلم عنوان مقاله 15 باشد. اندازۀ قلم چکیده و کلیدواژه ها 12 باشد. عناوین بخش های مقاله با قلم 13 پررنگ (Bold) نوشته شود.
- مجله آمادگی پذیرش مقاله های پژوهشی، مقاله های مروری، معرفی و نقد کتاب، و ترجمه و تلخیص را دارد. مقاله های پژوهشی نباید از 5000 واژه و 20 صفحه بیشتر باشند؛ مقاله های مروری نباید از 4000 واژه و 15 صفحه بیشتر باشند؛ معرفی و نقد کتاب نباید از 3000 واژه و 10 صفحه بیشتر باشد؛ ترجمه و تلخیص نباید از 2000 واژه و 8 صفحه بیشتر باشد.
- چنان چه به نام نویسنده ای در درون متن اشاره شده است، سال انتشار اثر در درون دوکمانک و درصورت تشخیص نویسنده، صفحه (های) موردنظر پس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.
- نقل قول‌های مستقیم بیش از سه سطر باید به‌صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم متن، ولی به اندازه‌ی ۱۲ نگاشته شده و در پایان آن نام نویسنده و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه، شمارۀ صفحه‌ای که از آن نقل‌شده نوشته شود.
- منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا (نخست فارسی و سپس لاتین) در پایان مقاله با ترتیب الفبایی به‌صورت زیر آورده شود.
ــ کتاب: نـام خـانوادگی نویسنده، نـام نـویسنده (سال انتشار). نام کتاب به‌صورت کج‌نویسی، محل نشر: نام ناشر.
ــ مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مجله به‌صورت کج‌نویسی، دوره یا سال، شمارۀ نشریه، شمارۀ صفحات.
ــ مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام ویراستار. نام مجموعه مقالات به‌صورت کج‌نویسی، محلّ نشر: نام ناشر، شمارۀ صفحات.
ــ اثر ترجمه‌شده: نـام خـانوادگی نـویسنده، نـام (سال انتشار). نام کتاب به‌صورت کج‌نویسی، نام مترجم، محلّ انتشار صورت ترجمه‌شدۀ اثر: نام ناشر.
ــ وبگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نـام نویسنده. عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به‌صورت کج‌نویسی، نشانی وبگاه اینترنتی.
- مقاله ها به نشانی linguisticanalysis@sbu.ac.ir ارسال گردد.
- شمارۀ تلفن دفتر مجله جهت تماس¬های ضروری 021۲۹۹۰۵۱۵۰ است.
-