اطلاعات نشریه

نشریه
تاریخ نو

تعداد مقالات
124

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
تاريخ نو
فصلنامه علمی - تخصصي
صاحب امتياز: انجمن علمي گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول : کامران حمانی
سردبیر: علی بابایی سیاب

هيأت تحريريه:
دکتر سید هاشم آقاجری (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر فاطمه جان احمدی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مقصود علی صادقی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مجتبی خلیفه (استادیار دانشگاه بیرجند)
دکتر مجتبی گراوند(استادیار دانشگاه لرستان)
دکتر محمد حسن بهنام فر (عضو هئیت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین)
دکتر مهدی وزینی افضل (استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت کرمان)


راهنماي تهيه و شرايط ارسال مقالات علمي
فصلنامه نامه «تاریخ نو»
نیمسال نامه تاریخ نو، مجله علمی- تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تربیت مدرس است. در این مجله، مقالات علمی، تحلیلی، پژوهشی و توصیفی در زمینه های تاریخ اسلام و ایران به چاپ خواهند رسید.
- مقالات ارسالي نبايد قبلاً در جاي ديگر به چاپ رسيده باشند.
- مقالات پس از تأييد هيئت داوران به چاپ خواهند رسيد. هيأت داوران در پذيرش يا عدم پذيرش مقالات آزاد است.
- مقاله بايد داراي بخش چكيده (حداكثر 200 كلمه) و واژگان كليدي فارسي، چكيده، مقدمه، بحث اصلي، نتيجه گيري، پي نوشت، و فهرست منابع باشد.
- در بخش چكيده فارسي بايد به اهداف، روش انجام تحقيق و نتيجه اشاره شود.
- مقاله بايد به صورت فايل رايانه اي و با برنامه word 2003 يا word 2007 و حداكثر در 20 صفحه به آدرس پست الكترونيكي مجله به نشاني (newhistory52@yahoo.com) ارسال شود. عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي نگارنده يا نگارندگان، سمت و رتبه علمي ايشان، آدرس پست الكترونيكي و شماره تلفن بايد در صفحه اي جداگانه به همراه اصل مقاله ارسال شود.
- به همراه مقالات ترجمه شده بايد اصل مقاله و مشخصات كتاب شناسي آن ارسال شود.
- ارجاع مقالات بايد به شيوه درون متني و داخل پرانتز شامل (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار: شماره صفحه) باشد و در انتهاي مقاله نيز در بخش فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا ( بر اساس نام خانوادگي نگارنده) مشخصات كامل كتاب شناسي منبع ذكر شود روش ذكر منابع در انتهاي مقاله به صورت زير است:
كتاب: نام خانوادگي نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان، سال انتشار، عنوان كتاب، جلد، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
مقاله: نام خانوادگي نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگي ساير نگارندگان، سال انتشار، « عنوان مقاله»، نام مجله، ترتيب انتشار و نوبت چاپ، شماره صفحات مقالات در مجله.