اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های ادبی و بلاغی

تعداد مقالات
113

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 

با یاری خداوند متعال  و با عنایت به ضرورت راه اندازی نشریات تخصصی ویژه اعضاء هیات علمی شاغل به فعالیت در سطح مراکز و واحد های  پیام نور  استان خراسان رضوی نخستین جلسه راه اندازی نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور استان در تاریخ  1386/11/27تشکیل گردید.در این راستا، جمعی از اعضاء هیات علمی از سوی معاون فرهنگی،پژوهشی وقت دعوت شده  که مستندات آن موجود می باشد.

در پایان جلسه مقرر گردید، نشریه ای تخصصی با عنوان ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور و مدیر مسوولی آقای دکتر هادی شریف مقدم دانشیار محترم گروه کتابداری و سردبیری آقای دکتر حسن بساک استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردد. سایر اعضاء هیات تحریریه در قالب فراخوان از بین اعضاء مایل به همکاری در سطح استان انتخاب گردیدند.

نشریه ادبیات و علوم انسانی به دلیل رویکرد غیر تخصصی خود از طرف وزارت علوم مجبور به تغییر نام و اعمال محدودیت در لایه سوم علم گردید که طی مکاتبات انجام شده بر اساس نامه شماره 226084/3 مورخ 1390/11/8از طرف وزارت علوم با عنوان نشریه پژوهشهای ادبی و بلاغی موافقت گردید.

در حال حاضر کلیه مستندات و مکاتبات لازم  با عنوان فصلنامه پژوهشهای ادبی و بلاغی و با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور انجام خواهد شد.