اطلاعات نشریه

نشریه
پارسوا

تعداد مقالات
85

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
شیوه نامه فصلنامه علمی پژوهشی دانشجویی پارسوا
فصلنامه ی پارسوا وابسته به انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه لرستان، نشریه‌ای علمی پژوهشی دانشجویی است که در سال، حداکثر در چهار شماره منتشر میشود.
ویژگی های کلّی مقالة مورد پذیرش:
ــ مقاله باید نتیجه ی تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریّه¬ی دیگری منتشر نشده باشد.
ــ پذیرش مقاله برای چاپ، با هیئت تحریریّه ی مجله است و بعد از داوری، صلاحیّت طبع آن اعلام خواهد شد.
ــ صحّت نوشته‌ها با خودِ نویسنده (یا نویسندگان) است.
ــ مقاله باید بر یک رویِ صفحة کاغذ استاندارد (30×21 سانتی‌متر)، با قلم (B LOTUS) ب- لوتوس 13 و اندازه¬ی 13، فرمت WORD ، تنظيم حواشي مطابق با نمونه (بالا و پايين 1/5 سانتيمتر و چپ و راست 5/4 سانتيمتر)، و فاصله بين خطوط single، در حداكثر ۲۰ صفحه (۲۴ سطر ) تهيه و ارسال شود. براي ارسال مقاله امكان استفاده از پست الكترونيكي (E-mail) به آدرسparsoakamalvand@gmail.com نيز فراهم است.
ــ صفحه ی اول باید شامل نام و نشانیِ کامل و شماره¬ی تلفن نویسنده و محل خدمت و مرتبة علمی وی باشد.
ــ در صورتی‌ که مقاله، برگرفته از پایان نامه¬ی نویسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما و مشاور و داور و همچنين تأييد كتبي استاد راهنما،‌ ضروری است. متن مقاله باید به ترتیب، شاملِ «عنوان»، «چکیده»، «سه تا پنج واژه¬ی کلیدی از متن مقاله»،‌ «مقدّمه»، «روش بررسی»، «بحث و نتیجه‌گیری و تشکّر»،


ویژگی های جزئی مقالة مورد پذیرش:
در تهیه ی مقاله، رعایت جزئیّات زیر ضروری است:
ـ «عنوان» شاملِ موضوع مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده و مرتبه¬ی علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وی است؛ عنوان مقاله،‌ باید گویا و بیانگر محتوای نوشتار باشد.
ـ «چکیده» شرح مختصر امّا جامعی از مسائل محتوایی و نوشتاری است و شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش، نکته‌های مهم، و نتیجه بحث است. لازم به ذکر است چکیده ی مقاله نباید از 200 واژه (ده سطر) بیشتر باشد.
ـ «واژه‌های کلیدی» شامل سه تا پنج واژه تخصصی که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه‌هاست.