پارسوا

پارسوا

تعداد کل مقالات : 85 مقاله

شیوه نامه فصلنامه علمی پژوهشی دانشجویی پارسوا
فصلنامه ی پارسوا وابسته به انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه لرستان، نشریه‌ای علمی پژوهشی دانشجویی است که در سال، حداکثر در چهار شماره منتشر میشود.
ویژگی های کلّی مقالة مورد پذیرش:
ــ مقاله باید نتیجه ی تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریّه¬ی دیگری منتشر نشده باشد.
ــ پذیرش مقاله برای چاپ، با هیئت تحریریّه ی مجله است و بعد از داوری، صلاحیّت طبع آن اعلام خواهد شد.
ــ صحّت نوشته‌ها با خودِ نویسنده (یا نویسندگان) است.
ــ مقاله باید بر یک رویِ صفحة کاغذ استاندارد (30×21 سانتی‌متر)، با قلم (B LOTUS) ب- لوتوس 13 و اندازه¬ی 13، فرمت WORD ، تنظيم حواشي مطابق با نمونه (بالا و پايين 1/5 سانتيمتر و چپ و راست 5/4 سانتيمتر)، و فاصله بين خطوط single، در حداكثر ۲۰ صفحه (۲۴ سطر ) تهيه و ارسال شود. براي ارسال مقاله امكان استفاده از پست الكترونيكي (E-mail) به آدرسparsoakamalvand@gmail.com نيز فراهم است.
ــ صفحه ی اول باید شامل نام و نشانیِ کامل و شماره¬ی تلفن نویسنده و محل خدمت و مرتبة علمی وی باشد.
ــ در صورتی‌ که مقاله، برگرفته از پایان نامه¬ی نویسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما و مشاور و داور و همچنين تأييد كتبي استاد راهنما،‌ ضروری است. متن مقاله باید به ترتیب، شاملِ «عنوان»، «چکیده»، «سه تا پنج واژه¬ی کلیدی از متن مقاله»،‌ «مقدّمه»، «روش بررسی»، «بحث و نتیجه‌گیری و تشکّر»،


ویژگی های جزئی مقالة مورد پذیرش:
در تهیه ی مقاله، رعایت جزئیّات زیر ضروری است:
ـ «عنوان» شاملِ موضوع مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده و مرتبه¬ی علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وی است؛ عنوان مقاله،‌ باید گویا و بیانگر محتوای نوشتار باشد.
ـ «چکیده» شرح مختصر امّا جامعی از مسائل محتوایی و نوشتاری است و شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش، نکته‌های مهم، و نتیجه بحث است. لازم به ذکر است چکیده ی مقاله نباید از 200 واژه (ده سطر) بیشتر باشد.
ـ «واژه‌های کلیدی» شامل سه تا پنج واژه تخصصی که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه‌هاست.
-