اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات سیاسی بین المللی

تعداد مقالات
14

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

محورهای پذیرش مقاله

ــ روابط بین الملل

ــ مطالعات منطقه ای

ــ علوم سیاسی

ــ اندیشه سیاسی

ــ مسائل ایران

ــ جامعه شناسی سیاسی

ــ سیاستگذاری عمومی

ــ حقوق بین الملل

ــ و مقالات مرتبط با حوزه تخصصی فصلنامه

 

داوران و مشاوران علمی فصلنامه:

دکتر سید مصطفی ابطحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر حسن احمدی، استادیار روابط بین‌الملل پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علیرضا ازغندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سید اسدالله اطهری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر محمدرضا الفی، استادیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دکتر آرمین امینی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علی‌اکبر امینی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر اصغر پرتوی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر مجید توسلی رکن‌آبادی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر عزیز جوانپور هروی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر روژان حسام قاضی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط‌کریم

دکتر عباس خلجی، استاد مدعو علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی دارابی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد دوست محمدی، دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

دکتر احمد ساعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سجاد ستاری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حسن شمسینی غیاثوند، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر حمید صالحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ضیاءالدین صبوری، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل

دکتر میرابراهیم صدیق، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ابوالقاسم طاهری، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی فلاح نژاد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

دکتر سمیه قنبری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

جواد کیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمدمهدی مجاهدی، استاد مدعو علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر قربانعلی محبوبی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر عباس مرادی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر مسعود مطلبی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر