اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات تاریخ ایران اسلامی

تعداد مقالات
30

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

نحوه پذیرش مقاله:

- هر مقاله­ای که ارزش علمی برخوردار باشد برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

- هیأت تحریریه در ردّ یا قبول و نیز  ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است

- چاپ مقالات و تقدم و تأخر آن مشروط به بررسی هیأت تحریریه مجله است.

- در انتخاب مقالات اولویت به ترتیب با مقالات پژوهشی، تألیفی  است.

- مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.

- ارسال تعهدنامه کتبی مقاله مبنی بر این که، مقاله مزبور تا اعلام نتیجه(حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.

 

ضوابط مربوط به مقالات:

از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم رعایت کنند:

1-  ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تایپ شده  در برنامه Word 2007  به همراه دیسکت الزامی است.

2- مقاله باید مشتمل بخش های زیر باشد:  

- چکیده فارسی و انگلیسی

- واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق(حداکثر 5 واژه)

- مقدمه ، شامل: طرح مسأله  پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف

- بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

- نتیجه گیری

- فهرست منابع و مآخذ

3- فهرست  منابع و مآخذ به تفکیک زبان  منابع در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:

نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح(مترجم...)، محل انتشار، ناشر،

4-  ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ  انتشار ، نشانی مطالب در داخل پرانتز  مانند(حسینی 1389:133/1) قید شود.

5- مقاله نباید از بیست صفحه تایپ شده بیشتر باشد.

6-  معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.

7- مقالات ترجمه شده تنها  در صورتی پذیرفته می شود که همراه با نوآوری و ابتکار باشد و برای متخصصان  آن رشته کاملاً  تازگی داشته باشد.

- اصل مقاله باید همراه ترجمه و به دفتر مجله ارسال شود.

8 - مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نوسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی)

9- چاپ مقالات به زبان های خارجی (انگلیسی، عربی، فرانسه و...) منوط به شرایط زیر است:

الف: مقاله در مجله تخصصی مربوط به زبان های خارجی چاپ  شود.

ب: نویسنده غیر فارسی زبان باشد.

ج: در مورد نویسندگان فارسی زبان ضرورت ویژه ای چاپ مقاله به زبان غیر فارسی را توجیه کند.(تشخیص این امر به عهده هیأت تحریریه است.)