بصیرت و تربیت اسلامی

بصیرت و تربیت اسلامی

تعداد کل مقالات : 105 مقاله

 -

تهران. انتهای بزرگراه کردستان. خیابان یاسمی غربی. سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

آدرس سایت نشریه:

http://init.jrl.police.ir

ایمیل نشریه:

info.basirat@police.ir

تلفن 81432618 - 021