اطلاعات نشریه

نشریه
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

تعداد مقالات
6

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

به منظور ایجاد و گسترش فضای علمی مناسب نهادی و کاربردی مرتبط با اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی و چاپ مقالاتی از این دست اهدافی به شرح ززیر تعیین می گردد:

1- مطالعات نظری و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی مرتبط

2- مطالعات بین رشته ای اقتصاد و محیط زیست و خط مشی های زیست محیطی.

3- استفاده از نظریات اقتصادی برای راهبرد های مدیریتی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی و زیست محیطی.

4- بررسی و مطالعه  و برجسته نمودن مسایل نظری، روش شناختی و کاربردی مرتبط با مشکلات اقتصاد محیط زیست.

5-کشف علل، پیامدهای و سیاست های مرتبط با موضوعات اقتصاد محیط زیست.

6- ترویج نظریه ها، روش ها و داده های زیست محیطی در جهت توضیح رفتار اقتصادی افراد و کمک به درک بهتر اقتصاد محیط زیست.

7- اقتصاد سیاسی محیط زیست و منابع طبیعی.