اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

تعداد مقالات
10

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

بایستگی تحقیق عمیق، دقیق، جامع و منسجم پیرامون پیساختهای اندیشه دینی و نظامهای اجتماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به مسائل فکری دنیای اسلام به تناسب شرایط کنونی جوامع و نیز لزوم آسیبشناسی در حوزة فرهنگ دینی به منظور تبیین و عرضه صحیح و متقن و دفاع معقول از اندیشه و فکر دینی در جهان امروز و صیانت از هویت فرهنگی و فکری مسلمانان و ارایه دستاوردهای علمی استادن و دانشپژوهان جامعه المصطفی9 العالمیه انتشار نشریات متنوعی را در این نهاد علمی فرض مینمایند.

 این نشریه به بررسی و ارزیابی دست­آوردهای نظری متفکران مسلمان معاصر که ناظر به معضلات معرفتی جهان اسلام بوده و دارای ویژگی­های زیر باشند، می­پردازد: مطالعات برخوردار از نگاه جامعه شناختی، حاوی تحلیلهای جامع و ایده های نو، ناظر به حل چالشهای نظری معاصر جهان اسلام و معطوف به رویکرد اندیشمندان معاصر جهان اسلام (بویژه اندیشمندان غیر ایرانی)

اهداف

1.     نظریهپردازی و تولید علم در عرصه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی

2.     تعمیق و ترویج آموزههای اسلامی و معارف اهل بیت:

3.     تحلیل، نقد و بررسی اندیشههای معاصر مسلمین و نظریات آنها در حوزه علوم اسلامی و انسانی

4.     ارائه الگوها و نظریههای کاربردی اسلامی در برابر چالشهای اجتماعی معاصر

5.     تبیین اندیشههای بنیادین اسلام و نظامسازی مبتنی بر آن در عرصههای مختلف

6.     ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه

سیاستها  

1.     محوریت اسلام ناب و مکتب اهل بیت: و اندیشهها و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی

2.     رعایت حدود و موازین اسلامی

3.    توجه به نیازها و اولویتهای پژوهشی در عرصه بینالملل و در زمینههای علوم اسلامی و انسانی

4.     تاکید بر استفاده از اساتید، پژوهشگران، طلاب و فضلای غیر ایرانی در هیأت تحریریه، نگارش، گفت وگو و اقتراح

5.     تحفظ بر اصالتها و ارزشهای حوزوی

6.     رعایت و التزام به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

7.     رعایت احترام اشخاص حقیقی و حقوقی

8.     رعایت اصل تقریب مذاهب اسلامی و خودداری از طرح مباحث چالش آفرین

9.     تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم سوی داخلی و خارجی