اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

تعداد مقالات
10

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی