روزنامه نگاری الکترونیک

روزنامه نگاری الکترونیک

تعداد کل مقالات : 37 مقاله

محورهای پذیرش مقاله:

ــ ارتباطات به معنای عام

ــ مطالعات رسانه

ــ روزنامه نگاری و رسانه

ــ پژوهش در ارتباطات

ــ مخاطب شناسی

ــ تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان

ــ تبلیغات

ــ ارتباطات سیاسی

ــ آموزش و پژوهش

ــ فرهنگ و رسانه

ــ امور اجتماعی و رسانه


لطفا برای ارسال مقالات به نشانی اینترنتی مراجعه کنید.

مقالات خود را با فرمت word ازسال کنید.

لطفا برای دریافت الکترونیکی فصلنامه با روابط عمومی تماس بگیرید.


روابط عمومی:

info@ejournalism.ir

6988 897 218 98+

8490 317 921 98+

1654 293 912 98+

1319 680 910 98+

نشانی اینترنتی:

www.rooznamenegarielectronic.ir