اطلاعات نشریه

نشریه
روزنامه نگاری الکترونیک

تعداد مقالات
51

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

محورهای پذیرش مقاله:

ــ ارتباطات به معنای عام

ــ مطالعات رسانه

ــ روزنامه نگاری و رسانه

ــ پژوهش در ارتباطات

ــ مخاطب شناسی

ــ تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان

ــ تبلیغات

ــ ارتباطات سیاسی

ــ آموزش و پژوهش

ــ فرهنگ و رسانه

ــ امور اجتماعی و رسانه