اسلام و مدیریت

اسلام و مدیریت

تعداد کل مقالات : 49 مقاله

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی، پژوهشی «اسلام و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی پژوهشی منتشر می‌کند.

این نشریه به درجه علمی پژوهشی ارتقا یافته و از شماره های آتی، در پایگاه های دیگر نمایه سازی می‌شود.

آدرس: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شماره نمابر 32803090-025

تلفن:   2111366‌-0253

ایمیل نشریه:

Islam&Management@rihu.ac.ir

آدرس سایت نشریه:

http://im.rihu.ac.ir/journal