اطلاعات نشریه

نشریه
روش شناسی مطالعات دینی

تعداد مقالات
31

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
این مجله درصدد دریافت مقالات علمی - پژوهشی و تخصصی پیرامون روش شناسی در حوزه مطالعات دینی می باشد که در حال حاضر سه شماره این نشریه چاپ شده است و مجله شماره4 نیز به زودی منتشر می گردد. 

این دوفصلنامه مفتخر خواهد بود که مقالات را با هدف شناسایی وسیع در حوزه علوم اسلامی، و همچنین به شکل تطبیقی  با سایر علوم مباحث را گسترش داده  و به جامعه اندیشمندان و پژوهشگران تقدیم نماید. استادان، صاحب نظران و محققان می توانند مقالات علمی و پژوهشی خود را با محور موضوعات مجله به سامانه الکترونیکی مجله  ارسال نمایند.

 

عناوین فراخوان:

 

ــ شناسایی روش های حدیثی معاصر و ریشه یابی آنها در منابع حدیثی صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های تفسیری معاصر و ریشه یابی آنها در منابع تفسیری صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های نگارش کتب دشمنان اسلام معاصر و ریشه یابی آنها در منابع صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های استفاده از مباحث دینی در سایر علوم به شکل مستقیم و غیرمستقیم در عصر حاضر و ریشه یابی آن در منابع صدر اسلام.