روش شناسی مطالعات دینی

روش شناسی مطالعات دینی

تعداد کل مقالات : 31 مقاله

این مجله درصدد دریافت مقالات علمی - پژوهشی و تخصصی پیرامون روش شناسی در حوزه مطالعات دینی می باشد که در حال حاضر سه شماره این نشریه چاپ شده است و مجله شماره4 نیز به زودی منتشر می گردد. 

این دوفصلنامه مفتخر خواهد بود که مقالات را با هدف شناسایی وسیع در حوزه علوم اسلامی، و همچنین به شکل تطبیقی  با سایر علوم مباحث را گسترش داده  و به جامعه اندیشمندان و پژوهشگران تقدیم نماید. استادان، صاحب نظران و محققان می توانند مقالات علمی و پژوهشی خود را با محور موضوعات مجله به سامانه الکترونیکی مجله  ارسال نمایند.

 

عناوین فراخوان:

 

ــ شناسایی روش های حدیثی معاصر و ریشه یابی آنها در منابع حدیثی صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های تفسیری معاصر و ریشه یابی آنها در منابع تفسیری صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های نگارش کتب دشمنان اسلام معاصر و ریشه یابی آنها در منابع صدر اسلام (قرن2 تا 7)در کتب شیعه و اهل سنت.

 

ــ شناسایی روش های استفاده از مباحث دینی در سایر علوم به شکل مستقیم و غیرمستقیم در عصر حاضر و ریشه یابی آن در منابع صدر اسلام.

 


.

سایت نشریه

http://lib.journals.pnu.ac.ir/journal