اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های مالیه اسلامی

تعداد مقالات
20

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

محورهای موضوعی نشریه:

ادبیات اقتصاد بخش عمومی و مالیه در اقتصاد اسلامی

 اقتصاد بخش عمومی اسلامی

تامین مالی و بودجه ریزی خرد وکلان از دیدگاه اسلامی

 بانکداری اسلامی در اقتصاد دولتی

بیمه های اسلامی و دولت

مباحث فقهی و اسلامی رفتار اقتصادی دولت

یارانه ها از دیدگاه اسلامی

تاریخچه مالیات ها و یارانه ها در اسلام

بررسی تطبیقی نظریه های مالیه در اسلام و اقتصاد سنتی

مشارکت و نقش آن در مالیه اسلامی

جایگاه هزینه عوامل تولید و توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

مالیات ها در اقتصاد اسلامی

 جایگاه مالیه در تحقق عدالت در اقتصاد اسلامی

کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی

عدالت اسلامی

 عقود اسلامی و مالیه اسلامی

تامین مالی خرد اسلامی

الگوهای سرمایه گذاری اسلامی

الگوهای مخارج مصرفی در اقتصاد اسلامی

سایر موضوعات مرتبط با موارد بالا (بویژه بررسی مقایسه ای موارد فوق با اقتصاد سنتی)