اطلاعات نشریه

نشریه
Label

تعداد مقالات
22

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

اهداف نشریه ارزش‌شناسی در آموزش :

- ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- کمک به ارتقای سطح علمی کنفرانسها و انجمنهای علوم تربیتی و بخصوص در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی و شبکههای اینترنتی بین المللی مرتبط با فلسفه تعلیم و تربیت؛

- انتشار به موقع یافتههای جدید پژوهشی در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت به منظور گسترش مرزهای دانش؛

- تلاش جهت ارائه ایدههای نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و تربیتی؛

- اطلاع رسانی در زمینههای پژوهشی تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت و کمک به جلوگیری از فعالیتهای غیر علمی مشابه در کشور.

 

محورهای دریافت مقالات :

- معرفی فلسفه اسلامی و مکاتب مختلف فلسفه غرب،  و بررسی دلالتهای تربیتی آنها .

- ارزشسنجی شناختشناسی (معرفتشناسی)فلسفه اسلامی و مکاتب مختلف فلسفه غرب .

-  مقایسه تطبیقی شناخت شناسی مکاتب مختلف فلسفی (فلسفهاسلامی و فلسفه غرب  ).

- بررسی تاثیر تحولات اجتماعی  بر ساختار شناختشناسی مکاتب مختلف فلسفی(فلسفه اسلامی و فلسفه غرب).

- بررسی پیمایشی معرفتشناسی مکاتب مختلف فلسفی(فلسفه اسلامی و فلسفه غرب).

- بررسی و توصیف مبانی فلسفی حاکم بر جوامع مختلف.

- توصیف مبنای فلسفی سیستمها و نظامهای موفق آموزشی.

- استخراج دلالتهای تربیتی مکاتب مختلف و بومیسازی این گزارههای تربیتی.