اطلاعات نشریه

نشریه
ارزش شناسی در آموزش

تعداد مقالات
22

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

اهداف نشریه ارزش‌شناسی در آموزش :

- ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- کمک به ارتقای سطح علمی کنفرانسها و انجمنهای علوم تربیتی و بخصوص در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی و شبکههای اینترنتی بین المللی مرتبط با فلسفه تعلیم و تربیت؛

- انتشار به موقع یافتههای جدید پژوهشی در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت به منظور گسترش مرزهای دانش؛

- تلاش جهت ارائه ایدههای نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت؛

- ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و تربیتی؛

- اطلاع رسانی در زمینههای پژوهشی تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت و کمک به جلوگیری از فعالیتهای غیر علمی مشابه در کشور.

 

محورهای دریافت مقالات :

- معرفی فلسفه اسلامی و مکاتب مختلف فلسفه غرب،  و بررسی دلالتهای تربیتی آنها .

- ارزشسنجی شناختشناسی (معرفتشناسی)فلسفه اسلامی و مکاتب مختلف فلسفه غرب .

-  مقایسه تطبیقی شناخت شناسی مکاتب مختلف فلسفی (فلسفهاسلامی و فلسفه غرب  ).

- بررسی تاثیر تحولات اجتماعی  بر ساختار شناختشناسی مکاتب مختلف فلسفی(فلسفه اسلامی و فلسفه غرب).

- بررسی پیمایشی معرفتشناسی مکاتب مختلف فلسفی(فلسفه اسلامی و فلسفه غرب).

- بررسی و توصیف مبانی فلسفی حاکم بر جوامع مختلف.

- توصیف مبنای فلسفی سیستمها و نظامهای موفق آموزشی.

- استخراج دلالتهای تربیتی مکاتب مختلف و بومیسازی این گزارههای تربیتی.