اطلاعات نشریه

نشریه
طنین سلامت

تعداد مقالات
282

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

مجله ی طنین سلامت بصورت فصلنامه منتشر می گردد. این مجله قصد دارد از بین مطالعات واصله به سایت مجله، دستنوشته‌های پژوهشی اصیل (Original Articles) با رویکرد کیفی و کمی، مقالات مرور نظام مند (Systematic review)، دستنوشته‌های مروری (Review Articles)، گزارشات اجمالی (Brief Reports)، مطالعات موردی (Case Studies)، نامه به سردبیر (Letter to the Editor) و موارد مرتبط با حوزه‌های مختلف سلامت مورد نظر مجله را انتخاب و منتشر نماید. در همین راستا دستنوشته‌های پژوهشی مرتبط با حوزه‌های علمی رشته‌های پرستاری، مامایی، هوشبری، اطاق عمل، فوریت های پزشکی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، علوم آزمایشگاهی و فن آوری اطلاعات سلامت در اولویت نشر این مجله قرار دارند. از دیدگاه اعضای هیئت تحریریه مجله، بدیع بودن موضوع مورد مطالعه، قوت مطالعه از نظر روش اجرا و نیز قابلیت و کاربرد یافته‌های مطالعات در عمل از اهمیت بسیاری برخوردار است.