مطالعات شهر و منطقه

مطالعات شهر و منطقه

تعداد کل مقالات : 4 مقاله

صاحب امتیاز:
انجمن علمی_دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
محدثه قدیری
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
سردبیر:
محسن خزایی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

 

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، انجمن علمی دانشجویی شهرسازی،  

فصلنامه علمی  ــتخصصی مطالعات شهر و منطقه

نسخه الکترونیکی این نشریه از طریق سایت انجمن علمی شهرسازی قابل دریافت می باشد.

www.urbansbu.ir                           

                     رایانامه:   uars.sbu@gmail.com

کانال تلگرام:     http://telegram.me/uars.sbu