اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات شهر و منطقه

تعداد مقالات
16

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
صاحب امتیاز:
انجمن علمی_دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
محدثه قدیری
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
سردبیر:
محسن خزایی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری