اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

تعداد مقالات
32

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش