مولوی پژوهی

مولوی پژوهی

تعداد کل مقالات : 62 مقاله

 مولوی پژوهی

آدرس نشریه:  استان آذربایجان شرقی، جاده 35 تبریز . مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه مولوی پژوهی

تلفن تماس دفتر نشریه

04124327559

پست الکترونیک

azarunivmajalleh@yahoo.com

سایت نشریه

http://molavi.azaruniv.ac.ir