اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

تعداد مقالات
219

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

اقتصاد

 • اقتصاد ارزش آفرینی
 • اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
 • اقتصاد و توسعه سیاسی
 • اقتصادکلان و جامعه مدرن صنعتی
 • مدیریت توسعه اقتصادی وفرهنگی
 • اقتصادمالی
 • اقتصادسرمایه گذاری
 • اقتصادسیاسی
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید ملی
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم
 • اقتصاد و مدیریت ورزشی
 • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
 • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
 • توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی
 • شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار، سرمایه گذاری، تولید، مصرف و …)
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا
 • کسب و کار، خصوصی سلزی و فضای رقابتی
 • و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

مدیریت مالی

 • برپایی نظام حسابداری و گردشگری و گزارشگری مالی
 • نظام تامین مالی
 • رویکرد های نوین مالی و حسابداری
 • جایگاه مدیرت مالی در نظام حسابداری
 • جایگاه مدیریت مالی در اقتصاد و بازارهای پولی و مالی
 • تئوری ها و ابزارهای نوین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • لزوم تدوین استانداردهای مدیریت مالی برای واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ
 • مهندسی مالی (طراحی ابزارهای مالی اسلامی در حوزه بانکداری)
 • مدیریت مالی و فناوری اطلاعات
 • گزارشگری یکپارچه و مدیریت مالی
 • حاکمیت شرکتی در جوامع اسلامی
 • سایر موضوعات مرتبط

 

حسابداری

 • حسابداری و آموزش کاربردی آن
 • حسابداری و توسعه اقتصادی (با رویکرد حماسه اقتصادی)
 • حسابداری ، حسابرسی و ورشکستگی
 • حسابداری اسلامی، موانع، چالشها و راهکارهای اجرایی
 • تازه های حسابداری و حسابرسی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری ، حسابرسی و فناوری اطلاعات
 • حسابداری مسئولیت های اجتماعی
 • حسابداری زیست محیطی، حوادث و بلایای طبیعی
 • حسابداری مالیاتی ، بررسی موانع و محدودیتها
 • حسابداری مدیریت و صنعت (روشهای نوین هزینه یابی)
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری دولتی در ایران و بررسی کارایی یا لزوم اصلاح سیستم کنونی
 • محورهای کلی بخش حسابداری
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تأمین مالی در سازمانها
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
 • تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری