اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

تعداد مقالات
61

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

آینده پژوهی و سیاستگذاری

 • روش ها و رویکردها در آینده پژوهی
 • آینده پژوهی و تفکر استراتژیک
 • آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین
 • آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار
 • آینده‌پژوهی در مدیریت شهری
 • آینده‌پژوهی در حوزه انرژی
 • آینده پژوهی در حوزه جامعه، فرهنگ، خانواده، رسانه
 • آینده پژوهی در حوزه سیاسی، امنیت و دفاعی
 • معرفی ابزارهای آینده پژوهی
 • روش های نوین آینده پژوهی
 • مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی
 • ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی
 • پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده
 • سناریو پردازی در محیط مبهم
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه
 • نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری
 • نانو تکنولوژی؛ فناوری آینده
 • نقش بایو تکنولوژی در آینده زیستی بشر
 • فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانک و بیمه
 • آینده پژوهی در حوزه تولید ملی و بسترسازی برای آن
 • نقش بورس و جذب سرمایه در آینده اقتصاد
 • منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری
 • چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری
 • نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری
 • تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده
 • کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز
 • نقش انرژی هسته ای در انرژی های آینده
 • اهمیت انرژی های نو و پاک در آینده محیط زیست