اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مقالات
274

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

علوم تربیتی

 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • آموزش پیش دبستانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • آموزش عالی
 • آموزش الکترونیک
 • سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
 • تعلیم تربیت دینی
 • روش تدریس نوین
 • پیشرفت تحصیلی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • آموزش و پرورش دبستانی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • آموزش و بهسای منابع انسانی
 • آموزش بزرگسالان
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • اخلاق اسلامی
 • رفتار شهروند سازمانی

 

علوم روانشناسی

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • مشاوره
 • علوم اعصاب
 • روانپزشکی
 • روان پرستاری
 • پرستاری
 • اعتیاد