مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

تعداد کل مقالات : 122 مقاله

جغرافیا، عمران و مدیریت شهری:

 • جغرافیا و توسعه پایدار
 • علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
 • استراتژی های توسعه ملی
 • مدیریت جامع شهری
 • مدیریت بحران و توسعه پایدار
 • کاربری اراضی
 • مدیریت زیست محیطی
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • بهسازی و نوسازی
 • کشاورزی
 • معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
 • موانع و محدودیت های توسعه پایدار
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • اقوام، فرهنگ، آیین و رویدادهای ملی
 • صنعت گردشگری
 • مدیریت استراتژیک در گردشگری
 • بازاریابی گردشگری
 • مناطق حفاظت شده
 • پارک های ملی و جنگل ها
 • عمران
 • معماری و شهرسازی
 • طراحی سازه، سازه و مصالح نوین
 • سیستم های سازه ای و اتصالات نوین
 • مهندسی آب
 • فناوری های نوین
 • محیط زیست و انواع آلودگی ها
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری و روستاها
 • جنگل ها و فضای سبز
 • علوم باغبانی
 • اقلیم و محیط زیست
 • دیگر موضوعات مرتبط
 
 • .

  صاحب امتیاز نشریه

 • .

  مدیر مسئول نشریه

 • سردبیر نشریه

 • .

  دبیر اجرایی نشریه

 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

 • استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

 • استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور. ایران

 • دکتری مهندسی عمران. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

 • دکتری معماری و شهرسازی. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ایران

 • دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران

 • دکتری علوم و مهندسی آب – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه . ارومیه. ایران

 • دکتری جغرافیا و مدیریت شهری. موسسه آموزش عالی فروردین. قائمشهر. ایران

 • دکتری مهندسی عمران-سازه. موسسه آموزش عالی طبری مازندران. بابل. ایران

 • دکتری اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی (هیدرواقلیم شناسی). دانشگاه ازاد اسلامی. قائمشهر . ایران

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. دانشکده فنی مهندسی. گروه مهندسی معماری. ایران

 • دکتری برنامه ریزی شهری. عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد. ایران

 • دکتری جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران

 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه کرمان. ایران

 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

 • دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی لرستان. ایران

 • استادیار جغرافیا و برنامه ریزی. دانشگاه پیام نور. ایران

 • دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشگاه تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیا. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری معماری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رشت. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لزستان

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم. تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی وحد علوم و تحقیقات تهران

 • دانشجوی دوره دکتری جغرافیا. گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی.دانشگاه آزاذ اسلامی. رشت

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشگاه خوارزمی تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری جغرافیای شهری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرگان. ایران

 • دانشجوی دکتری اقلیم شناسی. گرایش تغییرات آب و هوایی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

 • دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مدیریت ساخت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. ایران

 • دانشجوی دکتری آمایش دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس امور توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ایران

 

 

آدرس: شیراز خیابان معدل غربی . حدفاصل فلسطین و ملاصدرا . ساختمان نصر 

 

پلاک 216طبقه دوم واحد 7 مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

 

 

https://irijournals.com