اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد مقالات
79

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 • مدیریت ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • روانشناسی ورزشی
 • آسیب شناسی ورزشی
 • حرکات اصلاحی
 • امدادگری ورزشی
 • جامعه شناسی ورزشی
 • حقوق ورزشی
 • مهندسی و فناوری ورزشی
 • اقتصاد ورزش
 • خصوصی سازی در ورزش
 • بازاریابی ورزشی
 • مدیریت استراتژیک در ورزش
 • مدیریت اماکن ورزشی
 • بیومکانیک ورزشی
 • اخلاق در ورزش
 • تغذیه ورزشی
 • رفتار حرکتی
 • علم تمرین
 • گردشگری ورزشی
 • تاریخ و فلسفه ورزشی
 • ورزش معلولین
 • ورزش همگانی
 • ورزش قهرمانی
 • تربیت بدنی در مدارس
 • ورزش دانشجویی
 • ارتباطات و رسانه در ورزش
 • مدیریت رویداد های ورزشی
 • رفتار سازمانی در ورزش