بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک ورزشی

تعداد کل مقالات : 60 مقاله

 

مجله بیومکانیک ورزشی گزارش های علمی-پژوهشی در زمینه های کینماتیکی و کینتیکی مهارت های ورزشی، تجزیه و تحلیل بیومکانیکی راه رفتن و سایر حرکات فیزیکی انسان، فعالیت عضلات هنگام وظایف حرکتی مختلف، ارگونومی، الکترومیوگرافی، توانبخشی عضلات، تحلیل مکانیکی آسیب های مفاصل و عضلات، تأثیر انواع کفش در عملکرد عضلات و مفاصل، عملکرد عضلات و مفاصل در ناهنجاری های ارتوپدیکی، تأثیر انواع ارتوز و پروتزها در عملکرد عضلات و مفاصل، تحلیل ویژگی های مکانیکی وسایل و ابزارهای ورزشی، تعادل و کنترل پوسچر را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تأیید در مرحله داوری به چاپ می رساند. 

نشانی دفتر مجله : همدان. شهرک مدنی. بلوار امام خمینی(ره).  بلوار پروفسور موسیوند. مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. معاونت پژوهش و فناوری. دفتر مجلات علمی
 

صندوق پستی: 734


تلفکس: 34494157


رایانامه: sportbiomechanics@iauh.ac.ir