اطلاعات نشریه

نشریه
رهبری و مدیریت آموزشی

تعداد مقالات
98

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

 

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با هدف نشر نظریه ها، رویکردها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی، مقالات علمیپژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته را منتشر می کند. از اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان برای ارسال مقالات دعوت می شود.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی مجله ای علمی پژوهشی است که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش و پرورش بویژه جنبه مدیریت و رهبری آن چاپ و منتشر می شود.