اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهشهای تربیتی

تعداد مقالات
35

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 

 

زمینه های پژوهشی نشریه به شرح زیر است:

 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • روش های پژوهش تعلیم و تربیت
 • روانشناسی تربیتی
 • مدیریت آموزشی
 • سنجش و اندازه گیری های تربیتی
 • مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش بزرگسالان
 • فلسفه برای کودک
 • برنامه ریزی درسی

لازم به یادآوری است که تمرکز مقاله ها باید بر پژوهش های تربیتی باشد.

مدیریت نشریه از مقالات پژوهش گرانی که در حوزه های ذکر شده فعالیت علمی و پژوهشی دارند استقبال می نماید.