اطلاعات نشریه

نشریه
سیاست خارجی

تعداد مقالات
298

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

انتشار این فصلنامه از سال 1365 با هدف پیشبرد ادبیات سیاست خارجی در کشور و نیز ایجاد فضایی مناسب برای عرضه نظریات اندیشمندان و صاحبنظران روابط بین‌الملل و رشته‌های وابسته به آن آغاز شده است. این فصلنامه در برگیرنده مباحث پایه، سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی است.