اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات ساختار و کارکرد شهری

تعداد مقالات
87

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران در راستای اعتلای دانش و تحلیل مسائل شهری و در جهت کاهش خلاء مطالعات برنامه ریزی در حوزه تحقیقات شهری فصلنامه ای را با عنوان مطالعات ساختار و کارکرد شهری با  کسب مجوز (شماره 4796/91 مورخ 20/2/91)  و تایید کمیسیون نشریات (شماره 2/205949/3 مورخ 25/10/91)از  وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این فصلنامه نشریه ای دانشگاهی است که در نظر دارد به انتشار پژوهش های نظری و تجربی معطوف به مسائل شهری بپردازد.