اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی

تعداد مقالات
13

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی، نشریه الکترونیکی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز 75485 دارای پروانه انتشار به دو زبان فارسی و انگلیسی است. این نشریه با رویکرد علمی-پژوهشی تلاش دارد تا در قالب مقالات پژوهشی، نتایج تحقیقات ارزشمند باستان شناسان و دیگر حوزه های مرتبط با باستان شناسی دوران اسلامی را به چاپ برساند.

محققان حوزه های هنر اسلامی، پژوهش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی و مطالعات تطبیقی هنر نیز می توانند، مقالات خود را به این نشریه ارسال نمایند. ازجمله اهداف و چشم انداز این نشریه، علاوه بر انتشار و ارتقای سطح دانش باستان شناسی و هنر دوران اسلامی، تبادل اطلاعات و آگاهی بخشی در سطحی ملی و بین المللی به جامعه دانشگاهی است. از اینرو، دست اندرکاران این نشریه، از مقالات پژوهشی و آخرین نتایج مطالعات میدانی باستان شناسی دوران اسلامی(کاوش و بررسی و...) در قالب مقالات تحلیلی به زبان های فارسی و انگلیسی استقبال می کنند.

امیداست با یاری اندیشمندان و فرهیختگان دانشگاهی، اهداف موردنظر میسر گردد.