اطلاعات نشریه

نشریه
برنامه ریزی فضایی

تعداد مقالات
7

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

این نشریه دارای مجوز با شماره 32688/ د 193 به تاریخ 1395/10/22 از معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.