اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات زبان و ادبیات غنایی

تعداد مقالات
148

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی  با رویکرد ادبیات ادبیات غنایی، نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد است که به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و زبان و ادب فارسی بوی‍ژه در حوزه ادب غنایی منتشر می شود.