شهر پایدار

شهر پایدار

تعداد کل مقالات : 40 مقاله

 اهداف

- شهر وشهرنشینی در ایران و سیر تحول آن

- برنامه ریزی شهری در اهداف توسعه پایدار

- شبکه و سیستم های شهری و پایداری

- سوابق تاریخی و جایگاه میراث های فرهنگی و پایداری شهرها

- جایگاه و شاخص های اجتماعی،اقتصادی توسعه پایدار شهری  

- اقتصاد شهری و پایداری شهر

- زیست بوم و پایداری

- جای پای اکولوژیک و شهر پایدار

- اکولوژی اجتماعی شهرها و شهر پایدار

- توسعه انسانی و شهرپایدار

- نظام اجتماعی و جایگاه آن در توسعه پایدار شهری

- مدیریت شهری و توسعه پایدار

 

 


جهت پیگیری مقالات ارسالی یا هرگونه سوال در رابطه با پذیرش مقالات

از روزهای شنبه تا چهار شنبه بین ساعات 8 تا 15 با شماره  09397099799 آقای ویسیان تماس حاصل نمایید