اطلاعات نشریه

نشریه
علوم جغرافیایی

تعداد مقالات
49

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

مجله علوم جغرافیایی با هدف انتشار مقالات و دستاوردهای پژوهشی در رشته جغرافیا با گرایش های برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی (اقلیم و ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی) با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  از واحد مشهد و بصورت دو فصلنامه به چاپ می رسد.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

شماره استاندارد بین المللی (شاپا): 7977-1735

شماره سند مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور: 1384