اطلاعات نشریه

نشریه
خشک بوم

تعداد مقالات
133

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز دانشگاه یزد

ISSN آنلاین
2588-6487

ISSN چاپی
2008-790

آدرس پستی
دو فصلنامه خشک­بوم، نشریه ای علمی پژوهشی است، که در سال دوشماره منتشر می شود.