مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 7 ، دوره اول ، سال اول ، زمستان 1396>>