مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 1 ، دوره اول ، سال اول ، پاییز 1395>>