مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 2 ، دوره دوم ، سال اول ، پاییز 1395>>