مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 4 ، سال اول ، بهار و تابستان 1396>>