مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی>> آرشیو <<شماره 4 ، دوره اول ، سال اول ، تابستان 1396>>