مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 19 ، سال دوم ، بهار 1398>>