مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 22 ، دوره دوم ، سال دوم ، پاییز 1398>>