مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 23 ، دوره اول ، سال دوم ، زمستان 1398>>