مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 3 ، دوره اول ، سال سوم ، بهار 1399>>