مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 3 ، دوره اول ، سال سوم ، بهار 1399>>